System klasyfikacji MIDAS

System klasyfikacji MIDAS

Zasady klasyfikacji obiektów

  System klasyfikacji MIDAS zaprojektowany został w celu gromadzenia informacji dotyczących zabytków kultury materialnej, związanych z nimi artystów i osób nie będących artystami, warsztatów artystycznych, wszelkich instytucji i organizacji jak również źródeł literatury i innych materiałów dokumentacyjnych  oraz wydarzeń z dziedziny historii sztuki i przedsięwzięć badawczych. Klasyfikacja posiada strukturę hierarchiczną eliminując konieczność wprowadzania do opisu poszczególnych obiektów pojęć nadrzędnych wobec zastosowanych do opisu dzieła, dając jednocześnie możliwość zastosowania w systemie efektywnego wyszukiwania informacji przy pomocy pojęć ogólnych. Hierarchiczną strukturę posiada także wkomponowany w klasyfikację MIDAS alfanumeryczny system kodowania motywów ikonograficznych ICONOCLASS (Iconographic Classification System). System ten został stworzony przez Henri van de Waala i ostatecznie opracowany przez jego następców w lata 1973-85 i stosowany jest obecnie w wielu ośrodkach dokumentacji zabytków całej Europie.

Standardy zapisu stosowane w systemie klasyfikacyjnym MIDAS są dostosowane do większości obowiązujących obecnie norm tworzenia notek encyklopedycznych i tak np. informacje dotyczące artysty podaje się według schematu obowiązującego w  Allgemeines Kuenstlerlexikon, podstawowym europejskim słowniku biograficznym.

Układ pojęć

W związku z tym, że do możliwych opisów dzieła przeznaczono w systemie kilka tysięcy pól niezwykle istotny jest ich bardzo precyzyjny układ logiczny. Punktem wyjścia są pojęcia oraz określenia czasu i przestrzeni jako podstawa pracy naukowej; po nich następują określenia osób i wszelkiego rodzaju organizacji społecznych będących podmiotami historii; kolejną grupę pól obiekty i treści przez nie wyrażane czyli wytwory historii; na końcu znajdują się wydarzenia czyli sama historia.

Systematyka ta jest przetworzona na system dziesiętny, gdzie kolejne cyfry odnoszą się do kolejnych działów przedmiotowych: 0 pojęciom, 1 określeniem czasu, 2 określeniom miejsca, 3 artystom, 4 osobom nie będącym artystami, 5 obiektom (działom), 6 treściom dzieł, 7 wydarzeniom, 8 dokumentacji dzieł i 9 kwestiom administracyjnym (m.in. informacjom o autorze notki). Dla większej przejrzystości każdemu działowi przedmiotowemu przyporządkowano tzw. Kartotekę. W obrębie jednego działu może występować kilka kartotek (np. w obrębie działu 2 określającego usytuowanie w przestrzeni stworzone kartoteki poświęcone położeniu geograficznemu, stanowiskom archeologicznym i architekturze).

Przykładowe struktury opisu dzieła sztuki

System wyrósł z potrzeby wykonania wyczerpującego  opisu zbiorów fotograficznych, dokumentujących dzieła sztuk plastycznych. Zbiory od dziesięcioleci gromadzone w Foto Mahrburg liczą obecnie około 1 300 000 fotografii i są przechowywane w fototece o układzie topograficznym. Pierwotnie porządkowano je w katalogach fiszkowych i publikowano w formie mikrofisz, do których odnosiły się sygnatury katalogu. Przeprowadzanie w fototece kwerend, np. pod względem typologicznym lub ikonograficznym, było zatem ze zrozumiałych względów bardzo utrudnione. Rozważania nad sposobem wygodnego przeszukiwania i udostępniania dokumentacji fotograficznej doprowadziło do stworzenia systemu, działającego w oparciu o słownik hierarchiczny, pozwalającego wyczerpująco opisywać następujące encje:

wszelkiego rodzaju zabytki kultury materialnej,
– stanowiska archeologiczne,
– zespoły urbanistyczne,
– znaki (emblematy, herby, gmerki, punce i inne),
– literaturę i materiały niepublikowane (źródła archiwalne, maszynopisy),
– dokumentację fotograficzną i filmy video,
– warsztaty artystyczne, artystów oraz wszelkie inne osoby i instytucje o charakterze historycznym, w tym instytucje posiadające zbiory  własne (muzea, biblioteki, archiwa),
– wydarzenia historyczne (konkursy, wystawy).

Każdej encji odpowiada pewien zespół dopasowanych do jej charakteru kategorii, zwanych w systemie aspektami. Zebrane są one w formularze określonego typu (np. kod „lit” oznacza formularz przeznaczony dla notek bibliograficznych, kod „bau” – formularz architektury, a „kue” – formularz notki biograficznej artysty). Użytkownik wybierając przedmiot opisu wybiera jednocześnie zestaw niezbędnych mu do tego celu aspektów. Różnicowanie zestawu aspektów występuje także w obrębie tej samej encji. Dla opisu bibliograficznego ilustrują to poniższe dokumenty dotyczące książki i artykułu w periodyku:

Typ dokumentuBlkLit
numer dokumentu820015901503
rodzaj publikacji8260Przewodnik
autor8270Kiełbasa, Antoni
tytuł8290Oborniki Śląskie wczoraj i dziś
miejsce wydania8320Trzebnica
rok wydania83241985
kod tytułu8330Kiełbasa, Oborniki Śląskie, 1985
słowa kluczowe9970Oborniki Śląskie
autor notki9904Stanicka, Ksenia
Typ dokumentuBlkLit
numer dokumentu820015900001
rodzaj publikacji8260Artykuł
autor8270Zabłocka, Agnieszka
tytuł8290Alexisa Langera udział w konkursie na Votivkirche we Wiedniu a koncepcja wrocławskiego kościoła w. Michała Archanioła
tytuł periodyku8310Roczniki Sztuki  Śląskiej
tom831615
strony8319119-127
miejsce wydania8320Wrocław
rok wydania83241991
kod tytułu8330Zabłocka, Alexisa Langera udział w konkursie, 1991
słowa kluczowe9970architektura & Langer, Alexis & Wiedeń & Wrocław &
kod instytucji, w której wykonano notkę9902IHSzUWr
autor notki9904Pikulska, Daria Dorota

Formularz może być uzupełniany o dalsze niezbędne pola (np. sygnaturę).

Jeżeli struktura opisywanego obiektu jest złożona istnieje możliwość stworzenia dokumentu wielopoziomowego. Sytuację taką przedstawia poniższy opis ilustracji w rękopisie (klasyfikacja ikonograficzna w systemie ICONCLASS

Typ dokumentuBlkObj
poziom 1    
numer dokumentu500000171867,T
usytuowanie w obiekcieob26umiejscowienie architektonicznym
miejscowość2664Sankt Blasien?
określenie obiektu2690Klasztor
właściciel obiektu2694Benedyktyni
nazwa obiektu2700dawne opactwo benedyktynów Sankt Blasius
język5710niemiecki & łacina
datowanie50641736/1756
tytuł5200Ortus et occasus monasterii S.Blasii
gatunek sztuki5220Rzemiosło
Określenie obiektu5230Rękopis
związek z osobąob40Fundator
nazwisko osoby4100Nimptsch, Paul
materiał podłoża5280Papier
   
poziom 2  
numer części dokumentu500100171867,T,001
związek z artystąob30Wykonanie
nazwisko artysty3100 Gumpp, P. Ignatius
zawód artysty3475Rysownik
tytuł dzieła5200Widok klasztoru około roku 1562
gatunek sztuki5220Rysunek
podgatunek sztuki5226rysunek architektoniczny
określenie obiektu5230Rysunek
ikonografia550011 P 31 51 : 61 F (SANKT BLASIEN) &61 A (1562)
Herby obecne?6690Herb
dokumentacja fotograficzna8450Fotografia
sygnatura fotografii8470LDA Karlsruhe 05199
Autor fotografii8490Kratt, ?
data wykonania84941923

System „kojarzenia” dokumentów dotyczących różnych encji (np. dokumentu opisującego dzieło z dokumentem zawierającym notkę biograficzną autora, z dokumentem informującym o aktualnym miejscu przechowywania dzieła oraz z notkami bibliograficznymi odpowiedniej literatury) zapewnia z jednej strony szczegółowy opis obiektu, z drugiej powoduje, że dane dotyczące określonego artysty, muzeum czy literatury wprowadzane są tylko raz, a następnie w miarę potrzeb, przywoływane w kontekście różnych dzieł. Przykładowe opracowanie dzieła ilustrują poniższe notki:

Notka dotycząca dzieła

 Typ dokumentu  BlkObj
numer dokumentu              500015900003
związek pomiędzy dziełem i artystąob30autorstwo
nazwisko artysty     3100Müller, Andreas
datowanie dzieła    5060datowanie
datowanie dzieła     50641870
tytuł dzieła         5200Madonna w altanie
gatunek sztuki      5220malarstwo
podgatunek sztuki    5222malarstwo sztalugowe
określenie obiektu  5230obraz
materiał malarski    5260olej
materiał podłoża     5280płótno
ikonografia550011 F 42 21 & 11 F 42 32
inskrypcje5650sygnatura & data powstania
data w inskrypcji    56581870
transkrypcja treści 5686Andr. Müller pinx Ddorf 1870
język inskrypcji     5680łacina
krój pisma inskrypcji5682minuskuła
lokalizacja dzieła   ob26umiejscowienie
miejscowość 2664Wrocław
określenie obiektu   2690kościół  (rzymsko-katolicki)
nazwa obiektu        2700kościół świętego Michała Archanioła
usytuowanie dzieła   2730kaplica północna między transeptem i prezbiterium
odwołania do innych  obiektów5007część
numer dokumentu    przywoływanego500815900001,T
określenie obiektu  przywoływanego  5010kościół (rzymsko-katolicki)
informacje  bibliograficzne 8330Engelbert, Geschichte, s. 78, 1941
dokumentacja  fotograficzna8450fotografia
sygnatura fotografii 847014
właściciel fotografii8460Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
autor fotografii     8490Kos, Jerzy Krzysztof
kod instytucji, w której wykonano notkę9902IHSzUWr
autor notki         9904Pikulska, Daria Dorota

Notka opisująca obiekt architektury, w obrębie  którego znajduje się opisywane powyżej dzieło (elementem łączącym są pola 2664-2700)

Typ dokumentuBlk Bau
numer dokumentu 260015900001
miejscowość2664Wrocław
określenie obiektu architektury2690kościół (rzymsko-katolicki)
nazwa obiektu architektury2700kościół świętego Michała Archanioła
adres obiektu architektury – ulica2660Traugutta Romualda
adres obiektu architektury – numer266134
ogólne datowanie2670przed 1268
kod instytucji, w której wykonano notkę9902IHSzUWr
autor notki9904Pikulska, Daria Dorota

Skojarzona z dokumentem dzieła notka dotycząca artysty (element łączący – pole 3100)

Typ dokumentu Blk Kue
numer dokumentu300000280084
nazwisko artysty3100Müller, Andreas
pseudonim artystyczny3105Komponiermüller
opcjonalny zapis nazwiska31nnAndreas Müller
płeć3140m
stan społeczny3160mieszczaństwo
rodzaj działalności artystycznej3162malarz & rysownik
sprawowane funkcje3170Profesor Akademii Sztuk Pięknych
kraj, w którym najdłużej      działał3200Niemcy
inne kraje, w których   działał3210Włochy
data urodzenia artysty 32701831.07.23
miejsce urodzenia artysty 3290Rettenberg (Kreis Oberallgäu)
data śmierci artysty33301901.12.07
miejsce śmierci3350München
informacje bibliograficzne8330Thieme-Becker
informacje bibliograficzne8334Bd. 25, 1931, S. 219f
kod instytucji, w której wykonano notkę9902IHSzUWr
autor notki9904Pikulska, Daria Dorota

Notatka dotycząca przywoływanej w dokumencie obiektu literatury (elementem łączącym jest pole 8330):

Typ dokumentu Blk  Lit
numer dokumentu8200 15900003
autor publikacji 8270 Engelbert, Kurt
tytuł publikacji 8290 Geschichte der Pfarrei St. Michael in Breslau
miejsce wydania8320Breslau
rok wydania 83241941
kod tytułu (przywoływany  w dokumentach innych typów) 8330Engelbert, Geschichte, 1941
kod instytucji, w której  wykonano notkę9902IHSzUWr
autor notki  9904Pikulska, Daria Dorota

Wielość kryteriów opisu i możliwość przeszukiwania zasobów danych po każdym z nich eliminuje faktycznie konieczność stosowania w formularzach słów kluczowych.

System zawiera liczne aspekty redakcyjne i pola umożliwiające stosowanie swobodnego opisu oraz „podpinanie” do notek wszelkiego rodzaju materiałów dokumentacyjnych.